foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

„Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+”

"Otwarci na rozwój kompetencji" (numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079112)

Projekt w ramach kształcenia zawodowego

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  

Mobilność edukacyjna KA102-3AE29C38 Runda 1.

  

 

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy stawia coraz to nowe wyzwania i podnosi poprzeczkę dla potencjalnych i obecnych pracowników. Dlatego też wychodząc naprzeciw  pojawiającym się na nim trendom i wymogom ZS w Dobrodzieniu po raz kolejny przystąpił do konkursu wniosków na mobilność uczniów w ramach programu Erasmus+. Podjęte starania zaowocowały sukcesem i kolejny projekt zagranicznych staży dla młodzieży Zespołu Szkół w Dobrodzieniu jest realizowany:

"Otwarci na rozwój kompetencji" (numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079112) -projekt w ramach kształcenia zawodowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” .

 

Głównym jego  celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZS w Dobrodzieniu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji językowych przez 45 uczniów w czasie odbywania praktyk w europejskich przedsiębiorstwach w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Niestety czas i obostrzenia okresu pandemii odbiły się echem również w obszarze realizacji niektórych zadań projektowych, które zostaną zrealizowane w terminie późniejszym- zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Na chwilę obecną udało się przeprowadzić jedno z przedsięwzięć- procedurę rekrutacji. Obecnie młodzież oczekuje na zajęcia przygotowujące do mobilności oraz na samą mobilność.

 

Zdaniem dyrektora placówki- mgr Joachima Wloczyka poprzez realizację   kolejnego projektu, finansowanego ze środków programu UE Erasmus+,   zakładamy podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwijanie oferty edukacyjnej ZSP w Dobrodzieniu poprzez dostosowanie go do wymogów europejskiego rynku pracy. Ponadto nie bez znaczenia jest  wzrost potencjału organizacji partnerskich w zakresie realizacji mobilności zagranicznych oraz  zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry placówki w zakresie tworzenia i realizacji projektów unijnych.

 

Zdaniem koordynatora projektu Joanny Nos-Siemiątkowskiej , realizacja kolejnych mobilności przyczyni się do ubogacenia  oferty edukacyjnej szkoły w zakresie kontynuacji zagranicznych praktyk. Ponad to wzrośnie  wymiar europejski naszej  placówki poprzez pozyskanie nowych partnerów do współpracy. Z roku na rok otwieramy się na nowe , europejskie wyzwania.  Projekt ten wpłynie również  pozytywnie na  zdawalność egzaminów zawodowych, gdzie w rankingach nasza szkoła od lat zajmuje wysokie miejsce.

 

Dla uczniów projekt "Otwarci na rozwój kompetencji"  to niewątpliwie szansa na

zdobycie  praktycznych umiejętności poza lokalnym rynkiem pracy, w tym w wymiarze europejskim,  naukę języków obcych w "naturalnym środowisku", co ułatwi ich szybsze przyswajanie,  wzrost  pewności siebie, otwarcie się  na zagraniczne mobilności, zwiększenie motywacji do dalszej nauki jak i  poznanie Europejskiego Rynku Pracy.

 

 

Międzynarodowy charakter niniejszego projektu  zagranicznych staży zawodowych wynika bezpośrednio z rosnących wymagań rynku pracy i postępującej   globalizacji. Wymaga to  od pracowników dużej mobilności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a przede wszystkim uczenia się przez całe życie. Powyższe idee  w szerszej perspektywie przyczynią się

do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, większą spójnością społeczną oraz poprawą ilości i jakości miejsc pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zwiększą swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

 

 

Rezultaty twarde projektu (wskaźniki ilościowe):

- 45 ucz. zostanie przeszkolonych w ramach projektu;

- 45 ucz. weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych;

- 45 ucz. zdobędzie dokument Europass Mobilność;

- 45 ucz. otrzyma zaświadczenia o nabyciu doświadczenia zawodowego w ramach praktyk

Rezultaty miękkie (wskaźniki jakościowe):

- 45 ucz. podniesie swoją wiedzę na temat możliwości rozwoju jakie dają programy europejskich;

- 45 ucz. podniesie swoją wiedzę na temat krajów UE (krajów partnerskich);

- 45 ucz. nabędzie/poprawi umiejętność posługiwania się językiem obcym;

- 45 ucz. podniesie swój poziom samooceny i pewności siebie;

- 45 ucz. sprecyzuje swoje plany na przyszłość;

- 45 ucz. zwiększy swoją motywację do nauki w szkole i na praktykach.

 

 

 

Koordynator projektu

J.N.S.